ذهن »

کتاب شما نابغه هستید، اگر…

کتاب شما نابغه هستید، اگر…

محسن مولایی نسب اکتبر 11, 2015 0

برای آنکه بتوانیم از یک سو، تولیدات فکری و عملی ارتقا یافته و متناسب روز داشته باشیم و از سوی دیگر از فهم و درک حقایق روز هستی عاجز نباشیم، لازم است یک تصویر

بیشتر بخوانید »