گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (مقدمه،مدل،مفاهیم)

محسن مولایی نسب 1 ژوئن 2015 0
1- مقدمه

طی سال های اخیر رویداد های متعددی در ایران  در حال برگزاری است . این رویداد ها با توجه به علاقه عمومی به حوزه راه اندازی کسب و کار های نوپا و خصوصی در  سال های اخیر توجه فضر جوان را به خود معطوف ساخته اند .  این رویداد ها  با برگزاری “استارتاپ ویکند ” با  راهبری  کانون کارآفرینان صنعتی  با مدیریت حمید رضا احمدی  در ایران آغاز شد و در ادامه نمونه های دیگری از این رویداد با نمونه برداری از الگو های خارجی وارد ایران گردید.  در ادامه علاوه بر رویداد های اموزشی رویداد های دیگری مانند استارتاپ گرایند و یا استارتاپ میتاپس و یا همفکر هم ایجاد شد که به شکل گیری پایه های اولیه اکوسیستم  ارزش آفرینی در ایران کمک نموده است .

2- مدل مورد استفاده

مدل سه شاخكي در طبقه بندي مدل ها از نوع مدل هاي منطقي است كه بسياري از مفاهيم ، رويداد ها و پديده ها را مي توان در قالب نظري سه شاخكي ( ساختار ، رفتار و زمينه) مورد بررسي ، مطالعه و تجزيه و تحليل قرار داد بر اساس اين رويكرد مسائل و آسيب هاي رویداد های استارتاپی را مي توان از سه منظر ساختار ، رفتار و زمينه مورد بررسي قرار داد. در اين گزارش با محور قرار دادن رويكرد سه شاخكي و تركيبي از ساير رويكرد ها تلاش مي گردد تا رویداد ها آسيب شناسي و چارچوب مفهومي خاصي براي این امر  بدست آيد .آسيب هاي مورد بررسی علل، عوامل و مشكلات اساسي و پايه اي ميباشند كه رویداد ها  را در معرض بحران قرار داده و موجب ميشوند كه رویداد ها  از رشد متناسب و سالم خود باز بماند. هر پدیده را  ميتوان بر حسب سه دسته عوامل رفتاري، ساختاري و زمينهاي بررسي و تجزيه و تحليل نمود.

منظور از عوامل رفتاري (محتوايي) كليه عوامل مربوط به نيروي انساني كه محتواي  رویداد را تشكيل ميدهند مانند انگيزش، روحيه و رضايت شامل ميشود؛ عوامل ساختاري در برگيرنده مجموعه روابط منظم حاكم بر اجزاي داخلي رویداد كه بدنه آن را ميسازند ـ مانند ساختار سازماني، قوانين و مقررات ـ ميباشد؛ و سرانجام عوامل زمينهاي شامل محيط و شرايط بيروني كه سببساز عوامل رفتاري و ساختاري هستند، ميگردد. (ميرزايي،1377:316)

علت نامگذاري اين مدل به سه شاخگي آن است كه ارتباط بين عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي به گونه اي ميباشد كه هيچ پديده يا رويداد نميتواند خارج از تعامل اين سه شاخه صورت گيرد.

مدل آسیب شناسی

مفاهیم مدل

آسيب شناسي :

معادل كلمه پاتولوژي است. مراد از آن شناسايي علل و ريشه عواملي است كه در بروز بحران در پديده هاي مختلف نقش دارند و اين عوامل مي تواند روند بالندگي و كارآمدي پديده ها را مختل سازند.هدف از آسيب شناسي يافتن علت يا علل ركود يا بحران در روند طبيعي پديده ها و فعاليت ها است. آسيب شناسي فرايندي است نظامند از جمع آوري داده ها به منظور تعامل اثربخش و سودمند در راستاي حل مشكلات ،چالش ها، فشارها و محدوديت هاي محيطي در سازمان(اندرو مانزيني،2005).

ساختار : (co‐structure):

همه عناصر و عوامل و شرايط فيزيكي و غير انساني مي باشند كه با نظم ،قاعده و ترتيب خاصي به هم پيوسته و چارچوب ، قالب ، پوسته ، بدنه و هيكل فيزيكي و مادي نظام اداري راتشكيل مي دهد .ابهام در اهداف ، قوانين ومقررات ، پراكندگي خط مشي ها و سياست هاو ماهيت ساختار ها و.. ازجمله علل ساختاري مي باشد(خنيفر ،1384: ص128 ).

محتوي يا رفتار (content):

رفتار انسان و روابط انساني مي باشد كه با نرم هاي رفتاري ، ارتباطات (غير رسمي ) و الگوهاي خاص به هم پيوسته و محتواي اصلي نظام اداري را تشكيل مي دهد . نگرش ها ، ارزش ها ، مفروضات و در نهايت ظهور رفتار هاي متفاوت و….. محتوايي مي باشد(ميرزايي   1376ص305).

زمينه يا محيط (context)

تمام شرايط و عوامل محيطي بيروني نظام اداري مي باشد كه بر نظام اداري محيط بوده و سيستم هاي اصلي بوروكراسي را تشكيل مي دهد از قبيل ارباب رجوع ، دولت ، فرهنگ و … اين شاخه مهمترين شاخه بوده وو بقاو رشد نظام اداري به آن وابسته است. (خنيفر،1384: ص128 ).

 

آسیب شناسی استارتاپ ویکند

آسیب شناسی ماشین استارتاپ ناب

آسیب شناسی استارتاپ گرایند

آسیب شناسی همفکر

آسیب شناسی استارتاپ اسپارک

جمع بندی و تحلیل آسیب شناسی استارتاپ ها

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.