کتاب شما نابغه هستید، اگر…

محسن مولایی نسب 11 اکتبر 2015 0
برای آنکه بتوانیم از یک سو، تولیدات فکری و عملی ارتقا یافته و متناسب روز داشته باشیم و از سوی دیگر از فهم و درک حقایق روز هستی عاجز نباشیم، لازم است یک تصویر کارا و روزآمد نسبت به پدیده های هستی برای خود فراهم آوریم. به عبارت دیگر ذهنی انعطاف پذیر و دارای ساز و کارهای با قابلیت و ظرفیت پویای نظری و عملی، به صورت ارتقا یافته که دائم به سمت اصلاح مستمر در بهبودی است برای خود بسازیم.

کتاب شما نابغه هستید، اگر...

در این کتاب تجربه های مفید و موثق انسان های موفق، به صورتی ساده برای فهم هر چه بیشتر این مهم ارائه گردیده.

فصول کتاب

  • فصل اول: واژه ها
  • فصل دوم: اسرار ناکامی و عدم موفقیت
  • فصل سوم: رموز موفقیت
  • فصل چهارم: کنکاش

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.