مهارت

برای نهادینه کردن یک تغییر در مسیر زندگی نیاز به آن دارید که علاوه بر آگاهی و تمایل به تغییر و داشتن دانش کافی برای تغییر ،مهارت های لازم برای استفاده از این دانش در راستای تغییر را نیز کسب کنید .  در حقیقت توانمندی شما در به کار گیری دانسته  ها و  مهارت هایتان است که از شما یک کارآفرین موفق میسازد . این مهارت ها چیزی فراتر از آموزه های تئوری  است که در کلاس های دانشگاهی و دوره ها  به مشا اموزش داده می شود . اگر چه بدون  دانش تئوری مهارت ها  گاه گران به دست می انید اما بدون داشتن  توانایی در به کار گیری دانش مسیر تغییر ناتمام می ماند .

Project-Management-Skills-

پرش با برگزاری کارگاههای عملی ، رویداد های کسب و کاری و  حمایت های توانمند ساز شما را رد این مسیر یاری میکند .