رویداد پرش

رویداد پرش یک برنامه کامل برای تبدیل شدن شرکت کنندگان به کارآفرین است . این برنامه شامل سه مرحله  پیش رویداد ،رویداد اصلی و پس رویداد است . هدف مسابقات ملی پرش ارائه اطلاعات کامل و در اختیار گذاشتن آموزش هایی است که برای راه اندازی کسب و کار مورد نیاز کارآفرینان است .در این رویداد دوره ارزیابی قبل از رویداد منجر به انتخاب افراد مناسب برای ورود به رویداد و تامین  و یکسان سازی سطح دانش این افراد از رویداد میشود . در دوره رویداد تیم سازی بر اساس اصول علمی صورت میگیرد و تیم ها نمونه اولیه محصول یا خدمت خود را بر اساس ایده های ارزیابی شده   ارائه میکنند و در ادامه و با ورود به مرحله پس از رویداد ارزیابی های محصول صورت گرفته و تیم های  مناسب برای ادامه مسیر و معرفی به  شتابدهنده پرش انتخاب  و تحت آموزش قرار میگیرند.

paresh event